ทำเนียบนักเรียน : LIBERTY Odawara รุ่นที่ 2
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายณัชธนฉัตร์ เลิศสุทธิชวาล
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : LIBERTY Odawara Japanese Language School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายเพชรรัตน์ ขามพิทักษ์
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : LIBERTY Odawara Japanese Language School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายวิรภูมิ หงส์ศุภางค์พันธ์
โรงเรียน : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
สถานศึกษาปัจจุบัน : LIBERTY Odawara Japanese Language School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์
โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สถานศึกษาปัจจุบัน : LIBERTY Odawara Japanese Language School
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document