ทำเนียบนักเรียน : ISHIKAWA-IFIE รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 7 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวเนตรชนก ดวงสุวรรณ์
โรงเรียน : ม. วิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวกาญจนา ปานศรีนุ่น
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวศุภิสรา ลิมป์ประเสริฐกุล
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวปรียาภา แสนไทย
โรงเรียน : โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ศรีขวัญ
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพิศา กลับรอด
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาววิริฐา กิติมานนท์
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document