ทำเนียบนักเรียน : ISHIKAWA-IFIE รุ่น 2
 
จำนวนทั้งหมด 10 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายธีรภัทร นาครัตน์
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายสิรวิชญ์ ถาวรวงศ์
โรงเรียน : โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นางสาว สุนันทินี รักรงค์
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฏฐณิชา พรหมศร
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : น.ส.อัญชลี บุญทอง
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : Ishikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาว เพชรลดา จงภักดี
โรงเรียน : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สถานศึกษาปัจจุบัน : shikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาว วธู ตั้งดำรงวงศ์
โรงเรียน : พระหฤทัยคอนแวนต์��
สถานศึกษาปัจจุบัน : shikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาว รัตติยากร วรเพียรกุล
โรงเรียน : พระหฤทัยคอนแวนต์��
สถานศึกษาปัจจุบัน : shikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาว ณิชาดา ซื่อสัตย์สกุลชัย
โรงเรียน : พระกุมารเยซู�
สถานศึกษาปัจจุบัน : shikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาว ปุณณภา แฮตอินตอง
โรงเรียน : พระกุมารเยซู�
สถานศึกษาปัจจุบัน : shikawa Foundation for Intern
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document