ทำเนียบนักเรียน : FUKUI-H รุ่น 2
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกนกอร เฉลิมวิบูลย์
โรงเรียน : โรงเรียนวิสุทธรังษี
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Junior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญกุล ศิลาจันทร์
โรงเรียน : โรงเรียนเซนต์เมรี่
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Junior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกวรรณ อภิวันท์
โรงเรียน : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Junior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายวราวิทย์ เรื่องประวัติกุล
โรงเรียน : โรงเรียนโยธินบูรณะ
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Junior High School
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document