เกี่ยวกับสมาคม
     เป็นแนวความคิดของ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น จากการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย SEIRYO KANAZAWA และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย KANAZAWA ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 9 ปี ได้มองเห็นมุมการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพัฒนาบุคลากรของไทย
     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าสามารถนำมาพัฒนาชาติไทยได้อย่างต่อเนื่อง สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) จะเป็นองค์กรในการเชื่อมประสานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นอันจะก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมติต่าง ๆ จนส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทย
   
วัตถุประสงค์ของสมาคม
 
1. พัฒนาบุคลากรไทย-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาชาติไทย-ญี่ปุ่นบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
2. แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรด้านฝีมือแรงงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งสอง
3. ร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯ
   
คณะกรรมการสมาคมชุดแรก
 
1.
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ 
นายกสมาคม
2.
นายสุชาติ  เอียดวงศ์   
อุปนายกคนที่ 1
3.
นายพิเชษฐ์  บุญจูง 
อุปนายกคนที่ 2
4.
นางรติรัตน์ เผือกพ่วง
อุปนายกคนที่ 3
5.
น.ส.กรรณฑิมา  ทองเคร็ง   
เลขานุการ
6.
น.ส.วิภารัตน์  จงจิต 
นายทะเบียน
7.
ดร.ธนชพร  ภูวรณ์   
เหรัญญิก
8.
น.ส.ฐานิตยา  บุญญา     
ปฏิคม
9.
น.ส.เพชรรัตน์  ทรงนาศึก
กรรมการ
10.
น.ส.วราภรณ์  บำเพิงพล
กรรมการ
11.
น.ส.กมลมาลย์  สุดาจันทร์
กรรมการ
   
   
Untitled Document