สมัครสมาชิก
 
คุณสมบัติ
 
1.
ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 
2.
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 
3.
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 
4.
ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 
 
1.
สมาชิกสามัญได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่สมัครเป็นสมาชิก สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากกรรมการสมาคม 2 คน
 
2.
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
     
 
ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ เพียงดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  
     - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
     - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป เพื่อทำบัตรสมาชิก

ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือส่งมาที่
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
124/8 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7580-3580
     
Untitled Document