สมัครเรียน Online โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ 2019
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัครรับทุน
ชื่อ - สกุล นักเรียน
ด.ช.    ด.ญ.   นาย    นางสาว 
ชื่อ - สกุล (EN)
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)
อายุ : ปี
ศาสนา :
ชื่อโรงเรียน
การติดต่อ
มือถือ :
E-Mail :
Line ID :
Facebook :
ที่อยู่
รูปภาพ
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
นาย    นาง    อื่น ๆ  
อาชีพ :
รายได้ครอบครัว / เดือน : บาท
การติดต่อ
มือถือ :
E-Mail :
Line ID :
Facebook :
ส่วนที่ 3 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลย
รู้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อย
ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้
หากเคยสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น ท่านผ่านระดับ N1   N2    N3    N4    N5   ปี ค.ศ.
 
ส่วนที่ 4 เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ 2019
รหัสส่งข้อมูล : CAPTCHA  
Untitled Document