โครงการสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี
ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     โครงการสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น
     สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น โดยการประสานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น จัดให้มีการชิงทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมการบินญี่ปุ่น JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) WWW.JAA-HS.COM อยู่เมืองยามานาชิ ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟฟ้าใก้ลภูเขาภูฟูจิ ปกติการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแพงมาก เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดประเทศหนึ่ง
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับMr.Shigeo Umezawa ประธานคณะกรรมการบริหาร JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) อย่างเป็นทางการโดยมีที่ปรึกษาด้านการศึกษาเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโตเกียวร่วมเป็นสักขีพยาน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของกระทรวงศึกษาที่ได้ลงนามความร่วมกับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก
     ภายใต้การลงนามความร่วมมือฉบับนี้ทำให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่นในฐานะผู้ประสานและเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจมีหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครนักนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อ ณ JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) หากมีองค์กรอื่นรับสมัครนักเรียนถือได้ว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาการ
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
     3. เพื่อเตรียมบุคลากรในการรองรับตลาดการท่องเที่ยวของไทยในตลาดญี่ปุ่น
คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถสอบได้
     1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ 4 อายุระหว่าง 15-16 ปี เกิดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2543 (อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนในปี 2557)
     2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น
     3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่น สนใจการแลกเปลี่ยน
     4. มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและหาเพื่อนต่างชาติ
 
เอกสารประกอบการสมัคร
     1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
วิชาการสอบแข่งขัน 4 วิชา  (ภาษาไทย)
     - วิชาคณิตศาสตร์
     - วิชาภาษาอังกฤษ
     - วิชาความรู้ทั่วไปIQ
     - เรียงความ
     - สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
ค่าเล่าเรียนชั้นมัธยมปลายเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น

โรงเรียนมัธยมทั่วไป

JAA-HS

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

89,000 บาท

ทุนการศึกษา

ค่าเทอมต่อปี

442,000 บาท

ทุนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

60,000 บาท

ทุนการศึกษา

ค่าหอพัก/ค่าอาหาร

412,979 บาท

1,400,000 เยน

รวมประมาณ

1,003,979 บาท

1,400,000 เยน

ปีที่ 2 และ3

1,003,979 บาท

1,400,000 เยน

หมายเหตุ
     1. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าดำเนินการของวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น
     2. ในกรณีที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่านในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าเรียนได้
    3. หลังจากจบการศึกษาที่ JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) แล้ว คุณสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
เส้นทางหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
     1. สอบชิงทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
     2. สอบชิงทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นหรือบริษัทเอกชนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับโรงเรียน
JAA (JAPAN AVIATION ACADEMY) สถาบันการบิน ของประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งในปี ค.ศ. 1932 เดือนตุลาคม หรือประมาณกว่า 75 ปี ณ ขณะนั้นได้ใช้ชื่อ The Aviation Research Institute และได้มีการเริ่มต้นเปิดการเรียนการสอนทางด้าน Pilot Trainning  หรือการเป็นนักบิน JAA
     ในปัจจุบันเป็นสถาบันชั้นนำในด้านการเรียนการสอนหลักสูตรการบินในระดับชั้นต่างๆ กัน และทางสถาบันได้มีการเปิดแคมปัสแยกหลักสูตรออกตามระดับชั้นทางการศึกษา และตามประเภทของหลักสูตรเฉพาะทางในการประกอบอาชีพทางด้านการบิน ทั้งแปดแคมปัสย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของ JAA
ทำไม่ต้องเป็นโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น
     นายกเชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นได้มีแนวความ
คิดในการพัฒนาบุคคลากรและเตรียมสร้างคนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยในนักท่องเที่ยวตลาดญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มตามลำดับ แต่ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา และวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง โรงเรียนการบินญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนประจำ และเป็นนานาชาติมีกฎระเบียบ มีวินัย มีความทันสมัย ที่สามารถรองรับนักเรียนไทยเป็นอย่างดี


สำนักงาน ก.พ.รับทราบโครงการนี้หรือไม่อย่างไร
     กระทรวงศึกษาศึกษาได้ทำหนังสือถือสำนักงาน ก.พ. ที่ ศธ 0211.4/1046 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 เรื่องเรื่องขอความอนุเคราะห์ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี และสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือตอบรับตกลงการดูแลนักเรียนไทย ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาดังกล่าว ที่ นร 1013.8.3/785 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551
การเรียนสำหรับนักเรียนไทยซึ่งไม่มีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
     ไม่ต้องตกใจครับ เนื่องจากโรงเรียนการบินญี่ปุ่น มีระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว กล่าวคือ ปีแรกจะมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ จนกว่านักเรียนจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่น และมีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นจนไปเรียนวิชาอย่างอื่นได้ ปีสองหรือ ม.5 เรียนวิชาตามปกติเหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่น ทุกวิชาใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก และให้นักเรียนเลือกสายการเรียนได้ ตามที่ตนเองถนัด เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องภาษา ผู้เขียนเองเริ่มภาษาญี่ปุ่นเมื่ออายุ  24 ปี ซึ่งถือว่าช้ากว่านักเรียนที่เดินทางไปเรียนในครั้งนี้ แต่เมื่อไปอยู่ในสังคมทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไป ขยันเรียนมากขึ้นในที่สุดก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้และได้นำความรู้ด้านภาษามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
กฎระเบียนโรงเรียนเข้มงวดหรือไม่อย่างไร
     บอกตรงๆว่าโรงเรียนการบินญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากโรงเรียนหนึ่ง และเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะต้องอยู่ในการควบดูแลของโรงเรียนตลอดเวลา ต้องเชื่อฟังอาจารย์ผู้ดูแล และต้องปฎิบัติตัวให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น ตอนสอบหากมีการลอกเพื่อนในห้องสอบ และจับได้ วิชาอื่นๆของนักเรียนคนนั้นก็จะตกไปด้วยทุกวิชา เพราะทางโรงเรียนต้องการให้เป็นความสามารถของนักเรียนเท่านั้น
     นอกจากนี้นักเรียนต้องไม่แต่งตัวที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน เช่น ซอยผม ทาเล็บ ทาปาก เป็นต้น
การใช้ชีวิตของนักเรียนไทยเป็นอย่างไร
     โรงเรียนการบินญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนอยู่ประจำ นักเรียนทุกต้องอยู่หอพัก โดยแบ่งเป็นหอพักหญิงและหอพักชาย ภายในห้องมีเตียงคู่สองเตียง ตรงกลางจะเป็นโต๊ะเรียนหนังสือ ในห้องมีนักเรียนอยู่  4 คน โดยนักเรียนญี่ปุ่น 2 คน และนักเรียนต่างชาติ 2 คน ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนทั้งวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง นักเรียนต้องปฎิบัติตามกำหนดการตารางการใช้ชีวิตประจำวันของโรงเรียนทุกวัน เช่น เวลาตื่น เวลาทานข้าวเช้า เที่ยง เย็น เวลาเข้าเรียนทุกคนเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน นอกจากป่วยจะมีห้องพยาบาล
     เกี่ยวกับการซักผ้า ทางโรงเรียนจะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ให้ นักเรียนสามารถใช้เครื่องเหล่านี้ได้ เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องดูเองตัวเองเพื่อฝึกตนเองให้สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง

     เรื่องอาหารการกินโรงเรียนได้ว่าจ้างบริษัทเพื่อจัดทำอาหารให้นักเรียนรับประทานเป็นรายเดือนซึ่งนักเรียนสามารถรู้ล่วงหน้าว่าในเดือนนี้นักเรียนจะได้รับประทานอะไร ซึ่งอาหารจะได้รับการคำนวณเพื่อให้ถูกตามหลักโภชนาการ และรับประทานได้จนกว่าจะอิ่มครับ โรงอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย และนักเรียนจะมีเวรในการจัดอาหารให้เพื่อนๆรับประทานด้วยโดยการสับเปลี่ยนกันไป
ชุมนุมในโรงเรียนมีชุมนุมอะไรบ้าง
     โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นถือว่าชุมนุมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทุกโรงเรียนต้องมีชุมนุมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองในการแสดงออก โรงเรียนการบินญี่ปุ่นก็เช่นกันมีชุมนุมต่างๆมากมาย ซึ่งนักเรียนต้องเลือกเข้าชุมนุมทุกคนตามความถนัดของนักเรียนเองโดยแบ่งออกเป็นด้านกีฬา วัฒนธรรม และด้านระหว่างประทศ เช่น ชุมนุมฟุตบอล เบสบอล การตีกลอง เต้นรำ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น
นักเรียนไทยรุ่นแรก กับการสัมผัสชีวิตใหม่
Untitled Document