ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิดีโอ
     
ขอเชิญ.. ร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2
   
 
   

" ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ย า ว ช น ค น พั น ธุ์ ใ ห ม่   เ พื่ อ สั ง ค ม ไ ท ย " 

ขอเชิญ.. ร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2 "เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น"      

ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

อาคารสัมมนา ๑ ห้อง ๕๒๐๙  

  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘    เวลา ๑๓:๐๐ น. 

โดย ดร.เชาว์  เต็มรักษ์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 04:18:20
 
 
 
Untitled Document