สมาคมพัฒนาบุคลากร
(ไทย - ญี่ปุ่น)

Human Resource Development Association (Thailand - Japan)

เรียนพร้อมทำงานกับสมาคมฯ

เกี่ยวกับสมาคมฯ

ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556 โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย SEIRYO KANAZAWA และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย KANAZAWA ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 9 ปี ได้มองเห็นมุมการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพัฒนาบุคลากรของไทย

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาบุคลากรไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาชาติไทย-ญี่ปุ่น บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรด้านฝีมือแรงงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งสอง
4. ร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯ

โรงเรียนเครือข่าย

สถาบันการศึกษาคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติไทย

Speaker 1

Yanagawa High School

เมืองยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ

Speaker 2

Fukuoka Foreign Language College

เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ

Speaker 3

Alice International College

เมืองคานาซาวา จังหวัดอิชิคาวา

Speaker 4

Hotsuma International School

เมืองกิฟุ จังหวัดกิฟุ

Speaker 5

Wakayama College Global Business

เมืองวาคายามา จังหวัดวาคายามา

Speaker 6

Asahi University

เมืองกิฟุ จังหวัดกิฟุ

Speaker 4

LIBERTY Odawara Japanese Language School

เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาวา

Speaker 5

Alice International College Kaga Campus

เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวา

Speaker 6

Hotsuma International Osaka School

เมืองทนดาบายาชิ จังหวัดโอซาก้า

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเรียนต่อ ม.ปลาย และเรียนภาษาพร้อมทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักเรียนเรียนต่อ ม.ปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น

Brenden Legros

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของทุกปี

หลักสูตรเรียนภาษาและวัฒณธรรมญี่ปุ่น พร้อมทำงานส่งตัวเองเรียน เดือนเมษายน

Hubert Hirthe

สัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Zoom

สอบสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกสัมภาษณ์โดยสมาคมฯ และรอบที่สองสัมภาษณ์โดยตรงจากสถาบันสอนภาษา

Jack Christiansen

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จากแบบฟอร์มต่าง ๆ

ผู้สมัครส่งเอกสารเบื้องต้นทางไลน์ หรือ E-mail หลังจากจากนั้นส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์

Alejandrin Littel

แจ้งผล COE : Certificate of Entry หรือหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนชำระค่าเล่าเรียน และค่าหอพักตามรายการที่เรียกเก็บ เพื่อขอรับ COE ต้นฉบับ

Willow Trantow

ยื่นขอ Visa ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

รอฟังผลวีซ่า 5 วันทำการหลังจากมีการยื่นขอวีซ่า ณ สถานที่ที่ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีที่สถานทูตไม่เรียกสัมภาษณ์)

Cole Emmerich

เดินทาง ลงนามสนามบินตามที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนสามารถซื้อตั๋วเครื่องหลังจากวีซ่าผ่านเท่านั้น ทางสถานศึกษาจะมารับที่สนามบิน

เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมทำงานส่งตัวเองเรียน หลักสูตรเดือนเมษายน

Brenden Legros

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของทุกปี

หลักสูตรเรียนภาษาและวัฒณธรรมญี่ปุ่น พร้อมทำงานส่งตัวเองเรียน เดือนเมษายน

Hubert Hirthe

สัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Zoom

สอบสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกสัมภาษณ์โดยสมาคมฯ และรอบที่สองสัมภาษณ์โดยตรงจากสถาบันสอนภาษา

Jack Christiansen

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จากแบบฟอร์มต่าง ๆ

ผู้สมัครส่งเอกสารเบื้องต้นทางไลน์ หรือ E-mail หลังจากจากนั้นส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์

Alejandrin Littel

แจ้งผล COE : Certificate of Entry หรือหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนชำระค่าเล่าเรียน และค่าหอพักตามรายการที่เรียกเก็บ เพื่อขอรับ COE ต้นฉบับ

Willow Trantow

ยื่นขอ Visa ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

รอฟังผลวีซ่า 5 วันทำการหลังจากมีการยื่นขอวีซ่า ณ สถานที่ที่ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีที่สถานทูตไม่เรียกสัมภาษณ์)

Cole Emmerich

เดินทาง ลงนามสนามบินตามที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนสามารถซื้อตั๋วเครื่องหลังจากวีซ่าผ่านเท่านั้น ทางสถานศึกษาจะมารับที่สนามบิน

เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมทำงานส่งตัวเองเรียน หลักสูตรเดือนตุลาคม

Brenden Legros

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

หลักสูตรเรียนภาษาและวัฒณธรรมญี่ปุ่น พร้อมทำงานส่งตัวเองเรียน เดือนตุลาคม

Hubert Hirthe

สัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Zoom

สอบสัมภาษณ์ 2 รอบ รอบแรกสัมภาษณ์โดยสมาคมฯ และรอบที่สองสัมภาษณ์โดยตรงจากสถาบันสอนภาษา

Jack Christiansen

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จากแบบฟอร์มต่าง ๆ

ผู้สมัครส่งเอกสารเบื้องต้นทางไลน์ หรือ E-mail หลังจากจากนั้นส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์

Alejandrin Littel

แจ้งผล COE : Certificate of Entry หรือหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนชำระค่าเล่าเรียน และค่าหอพักตามรายการที่เรียกเก็บ เพื่อขอรับ COE ต้นฉบับ

Willow Trantow

ยื่นขอ Visa ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

รอฟังผลวีซ่า 5 วันทำการหลังจากมีการยื่นขอวีซ่า ณ สถานที่ที่ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีที่สถานทูตไม่เรียกสัมภาษณ์)

Cole Emmerich

เดินทาง ลงนามสนามบินตามที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนสามารถซื้อตั๋วเครื่องหลังจากวีซ่าผ่านเท่านั้น ทางสถานศึกษาจะมารับที่สนามบิน

กิจกรรมของนักเรียน

กิจกรรมบางส่วนของนักเรียนจากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตยานากาวา

สร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ พัฒนาทักษะชีวิตให้มีศักยภาพในการดำรงตน

ตำนานยานากาวา

ตำนานยานากาวา

สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) สู่ ยานากาวา

Roadmaps YANAGAWA

Roadmaps YANAGAWA

เส้นทางยานากาวาแห่งประเทศไทย

นักเรียนมัธยมยานากาวา

นักเรียนมัธยมยานากาวา

เตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

สนับสนุนสมาคมฯ

ถาม-ตอบ

 • จัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เลขที่จดทะเบียน 4/2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • 1. พัฒนาบุคลากรไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาชาติไทย-ญี่ปุ่น บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
  3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรด้านฝีมือแรงงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งสอง
  4. ร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯ

 • - อายุ 18 ปี – 30 ปี จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี โท เอก
  - ความรู้ภาษาญี่ปุ่น N5 หรือ 300 ชั่วโมง
  - มีความสนใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - อยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  - มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน สู้ชีวิต อย่างต่อเนื่อง

 • สามารถเลือกโรงเรียนตามความเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของสมาคมฯ

 • มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 2 รอบ
  - รอบที่ 1 ทางสมาคมฯ สัมภาษณ์โดยใช้ภาษาไทย
  - รอบที่ 2 สัมภาษณ์ผ่าน Zoom ใช้ภาษาญี่ปุ่น (มีล่าม)

 • แต่ละโรงเรียนค่าใช้จ่ายต่างกันจะแจ้งให้ทราบในการสัมภาษณ์รอบแรก

 • เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาคเช้าหรือภาคบ่าย วันละ 4 ชั่วโมง ทำงานสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง สามารถมีรายได้ เดือนละ 90,000 เยน – 110,000 เยน

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

ทะเบียนเลขที่ 4/2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่

124/8 ซอยยานากาวา หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์

08-7699-1155

Loading
Your message has been sent. Thank you!