ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

ทะเบียนเลขที่ 4/2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556